donderdag 18 december 2008

SOEP+ For life met bekende vlamingen en 2 bekende citoyens....

Om de aktie van Studio Brussel 'Music for Life' te steunen schenkt soep+ voor elke kom soep en ieder broodje dat over de toonbank gaat 1 euro aan het project 'Vrouwen en kinderen op de vlucht' van het Rode Kruis.Soep+ zal open zijn vanaf 11 uur tot ...
Soep+
Lammerstraat
www.soepplus.be
Vrijdag:'s Middags Nic Balthazar - Sofie Dewaele - Mich Walschaerts (Kommil Foo).'
s Avonds Gella Vandecaveye.
Zaterdag:'s Middags Barbara Sarafian - Frank Willems (“Luc” van Thuis).
's Avonds Sebastian Dewaele (“Jezus” van Bataclan)
Andere namen: Annelies Rutten – Lieve Blancquart – Yves Leterme – Thou – Maaike Cafmeyer – Tom Balthazar – Sabine Devos – Wouter Deprez – Vera Dua - ...

woensdag 17 december 2008

officiële keizerveststeeg nieuwjaarsreceptie: derde tip

Bij deze de derde tip in de reeks... Pijnig uw hersentjens a volonté

keizerveststeeg en omgeving (11): waterkluisbrug

De waterkluisbrug, volg je het water op de foto aan de rechteroever dan kom je na een vijftal minuten voor onze deur uit. Aan de rechterkant ligt het Scheldeoord, links ligt Gentbrugge, dieplinks ligt Ledeberg. Dit dichtslibbend stukje is de oorzaak van de geur en mughinder!

opmerkelijke klachten uit onze omgeving: de scheldemug

Al iets verder van onze deur, vlak naast het Scheldeoord. Ter hoogte van de viaduct die je NIET neemt als je naar de dampoort rijdt vanuit de keizervest.

Verzoek: 00805-
Scheldemug.

Reeds meer dan 40 jaar woon ik aan de Schelde (Nijverheidskaai, Sint-Amandsberg). Steeds heb ik dit een zalige plaats gevonden, maar de laatste jaren gaan er een aantal zaken fout. Ik hoop via u naar een oplossing te kunnen zoeken. De twee problemen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden: het slib in de Schelde en de "scheldemug". Ik ken de juiste benaming van deze mug niet, en noem ze daarom de scheldemug. Deze mug leeft in het slib van de Schelde (Schelde? Welke Schelde?). Vorig jaar was reeds melding gemaakt van deze mug. De Stad Gent wist ons te vertellen dat deze mug slechts drie weken actief is. Eigenaardig, als je weet dat we vorig jaar deze mug hebben gehad van juli tot september. We hebben nu het geluk enkele warme dagen te mogen hebben. Maar voor ons is het heel jammer: rond 18u00 kunnen wij niet meer naar buiten. De scheldemug is dan baas. Ze komen massaal en bezorgen ons heel veel last. Buiten eten, de hond even buiten laten, de was binnenhalen, ... allemaal zaken die eigenlijk normaal moeten zijn, is voor ons een race tegen... de mug geworden. Ze komen in zwermen en prikken dat het geen naam heeft. Daags nadien hebben we verschrikkelijke plekken en heel veel jeuk. Bij geburen hoor ik net hetzelfde. Het is toch jammer dat wij in zo 'n weer binnen moeten leven, niet eens kunnen barbecuen, geen aperitief kunnen nuttigen
op het terras, ... Aan de blokken van "Scheldeoord" willen de oudere mensen graag eens op het bankje zitten. Dit is voor hen een belangrijk sociaal gebeuren. Ook zij kunnen dit niet meer doen. Enkele jaren terug, na een klacht met betrekking tot het slib in de Schelde, had het stadsbestuur aangegeven er een zoetwaterschor van te willen maken. Nu ik deze mug heb leren kennen, wil ik nogmaals de noodzaak van het uitbaggeren doorgeven. Kunnen jullie ons helpen het stadsbestuur wakker te schudden?
Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat er “gezocht” wordt naar een oplossing, maar dat die niet voor de hand ligt. In verband met het slib is het Vlaamse Gewest - afdeling Zeeschelde bevoegd. Uit vroeger overleg van de Stad met deze dienst bleek dat uitbaggeren van de aangeslibde bedding enorme budgetten zou vergen en dat de aanslibbing zich binnen de kortste keren opnieuw zou voordoen aangezien er geen bovendebiet op deze arm zit. Een tussenverhaal, om een beperkte geul te graven, die door de pleziervaart zou kunnen worden gebruikt, zou de kosten reduceren, maar niet de muggenkwaal. Het is niet onmiddellijk duidelijk hoe het muggenprobleem kan worden opgelost. Er wordt gezocht naar een afdoend middel om de muggen ecologisch en accuraat te lijf te gaan. Aanvankelijk gaat men er van uit dat het simuliummugjes betreft. De natuurlijke biotoop hiervan is water en slijk. Er bestaat volgens de dienst niet echt een oplossing voor het bestrijden van deze muggen. Er kan alleen worden gestreefd naar de ontwikkeling van dit gebied tot een zoetwaterschor en de daarbij horende voedselketen. De vispopulatie die er zich zal ontwikkelen zal de larven van de muggen opeten, er zullen zich meer trekkende gierzwaluwen en andere insectenetende vogels in het gebied vestigen, waardoor er meer natuurlijke bestrijders van muggen komen. Ondertussen hebben de bewoners die allergisch reageren op de beten er helaas wel ernstige last van. Het enige middel is preventief insmeren met muggenwerende middelen en het buiten zitten vermijden in de uren dat de muggen actief zijn. De Gezondheidsdienst heeft ook contact met het Instituut van Tropische Geneeskunde over eventuele beheersing. De artsen en apothekers van Gent worden ingelicht over dit recente fenomeen zodat ze klachten van hun patiënten makkelijker kunnen detecteren en hen kunnen informeren. Enkele weken later verschijnt er een persmededeling van de Stad Gent dat de Gezondheidsdienst meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek. Bij verzoeker wordt, in het kader van dit onderzoek, een zogenaamde muggenval geplaatst en verzoeker heeft zelf contact met de Gezondheidsdienst. Pas nadat dit onderzoek wordt afgerond, zal blijken over welk soort muggen het gaat. Het zou best kunnen dat het simuliummuggen zijn, maar dit is blijkbaar nog niet zeker. Toch hadden deze klachten van in het beginstadium ernstig genomen kunnen worden.

opmerkelijke klachten uit onze omgeving: keizerpark

De Ombudsdienst is een zeer goed werkende dienst van Stad Gent, de mondige en assertieve burger kan met klachten allerhande bij haar terecht. Zij heeft de opdracht deze verder uit te zoeken...
In het jaarverslag van het werkjaar 2007 enkele opmerkelijke klachten uit onze omgeving.

Ongegrond
Zorgvuldigheid – redelijke termijn
Verzoek: 200701-12

Geamputeerd beeld.
Al jaren bewonder ik het beeld van een mooie dame in het Zuidpark. Ik denk dat het de Maagd van Gent voorstelt. Het staat dicht tegen de afrit van de autoweg, achter het oorlogsmonument. Twee jaar geleden ontdekte ik plots dat de rechterarm van het beeld weg was. Die arm hield het schild met de leeuw vast. Het schild staat er nog, maar de arm is weg.Ik heb dit toen gemeld aan de Stadswacht. Maar de situatie is nog altijd dezelfde en ik vind het heel jammer dat het beeld nu zo beschadigd is


Onderzoek:
Van de Dienst Gebouwen verneemt de ombudsvrouw dat het beeld in 1969 in het Zuidpark is geplaatst en dat de arm die het schild droeg, toen al verdwenen was. De ombudsvrouw gaat verder op zoek naar mogelijke afbeeldingen waar het beeld nog volledig was. Met de hulp van de Dienst Monumentenzorg en met het Huis van Alijn wordt de hand gelegd op afbeeldingen van het beeld dat vroeger op de architraaf stond van de voorgevel van het Zuidstation. Het beeld droeg de naam "Belgica" en werd bij de afbraak van het station in 1831 overgebracht naar het terrein van de Stadsreiniging in de Sint-Lievenslaan en in 1952 naar de kelder van het Floraliapaleis. Daar werd het teruggevonden in 1969 met slechts één arm. De afbeeldingen zijn echter niet duidelijk genoeg om de arm eventueel te reconstrueren.
Beoordeling: ongegrond
Het beeld staat in het park al meer dan dertig jaar met één arm. Er bestaan geen afbeeldingen die zouden toelaten om de arm te reconstrueren.

vroegerwastbeter (23): de lousbergskaai

Wederom een plaatje uit de oude doos. Deze maal de Lousbergkaai, loop deze weg af tot op het einde, sla rechts af en je komt op de brug over de Schelde, deze ligt in het verlengde van de keizervest. Op de linkerkant in de verte zie je het torentje van het oude opvangtehuis voor wezen en hoeren, nu vlaamse gemeenschap. De kaart vermeld 14 juni 1902...

keizerveststeeg gaat internationaal!

Onze vrienden van de 96, matti en veerle vertrekken morgen 18 december naar Zuid-Afrika Tot ergens half januari. Hopelijk kunnen ze nog aanwezig zijn op de officiële nieuwjaarsreceptie op zaterdag 24 januari.
Begin niet te plunderen en te roven, hun huis wordt bewaakt. Hier hun bericht aan de wereld!

bij deze nog eens de mededeling dat de Pierre (ook ne Pieter dus) een maandje op ons huisje komt passen.
Tot de 29e zal hij vergezeld zijn van een kameraad van hem uit Cote d'ivoir, nl. Droh, niet Drohba dus.

Voila,

prettig eindejaar voor jullie en de rest van de cité!

gegroet,

matti en veerle


Bij deze zijn ze dan ook van harte welkom in de keizerveststeeg!!!!

(PS wil je zelf iets posten, mail het gerust door!)

vrijdag 12 december 2008

officiele nieuwjaarsreceptie: tweede tip!verzoeknummer van wim raes

vanmorgen is de mailbox...

Beste leden van de werkgroep De Wijk aan Zet,

Het college van burgemeester en schepenen keurde vorige week de voorgestelde adviezen van de wijkjury's goed en dit voor de aanvragen die tijdens de oproep van september werden ingediend. In bijlage vindt u de lijst van alle ingediende initiatieven met de toegekende bedragen. Waar er 0,00 staat is een initiatief ongunstig beoordeeld...

In de bijlage vond ik hoe groot de subsidie was van Wijk Aan Zet voor de keizerveesten...


De helft van wat ik voorspeld had, ik wijt het aan de grotere concurrenten en het ruimere gebied dat ze beslaan. Nuja, daar kunnen we zeker een zeer fijn keizerveest van maken...
Binnenkort volgt een oproep om aan de voorbereidingen te beginnen!

dinsdag 9 december 2008

De nieuwe reinaert in 'literair gent'

Voor de geïnteresseerden in oud-nederlandsche literatuur: een deeltje over de link tussen de klassieker van Jan Frans Willems "Reinaert de Vos" en de keizervest...
Ik voorspel dat dit het minst gelezen artikel ooit wordt...
Al dan niet terecht.

Reinaert in Gent

De verbondenheid van Willems en Reinaert wordt uitdrukkelijk geïllustreerd op het Gentse Sint-Baafsplein. Daar prijkt het monument ter herinnering aan J. F.Willems (gebeeldhouwd door Isidoor De Rudder). Op de voorzijde van het voetstuk: het borstbeeld van Willems zelf; links daarvan, gericht naar de Sint-Baafskathedraal: het beeld van Reinaert de Vos.
Ook het Campo Santo, het kerkhof in Sint-Amandsberg waar talrijke vooraanstaande Gentenaars rusten, legt symbolisch het verband tussen Willems en Reinaert. Het meest opvallende monument is er het praalgraf van Jan Frans Willems, bovenop wat de Sint-Amandsheuvel wordt genoemd. Sinds dit monument er is geplaatst, spreekt men ook van de Willemsheuvel maar Willems zelf noemde deze plaats meestal bij zijn eeuwenoude naam: de Reinoutsbergh of Reinaertsheuvel.
En wie op het kerkhof langs de graven loopt, zal daar namen aantreffen waarvan Willems in zijn eerste Reinaert-editie (1834) al herinnerd had aan de Reinaert-oorsprong: uiteraard de veel voorkomende familienaam Reinaert, Reynaert (en andere spellingen) maar ook Cantaert, Coppens en Pinte, om er maar enkele te noemen.

Reintje is nog meer aanwezig in Gent. Vier drankgelegenheden met een verwante naam vindt men er: café Reinaard aan de Muidepoort, Den Vos Reynaerde aan de Vlasmarkt, De nieuwe Reinaard aan de Brusselsepoortstraat en tenslotte, op het Sint-Baafsplein, 't Vosken waar het interieur gesierd is met Reinaerttaferelen op een glasraam en op vijf glaspanelen.
Zoals vele andere Vlaamse steden, heeft ook Gent zijn Reinaertstraat (uitgevend op de Bevrijdingslaan). Gent is (“was”, moeten we even zeggen) echter de enige stad met een heuse Reinaertwijk! In 1922 bouwde de Gentsche Maatschappij voor Goedkope Woningen, langsheen de Brugsesteenweg, 294 zogenaamde “goedkope woningen” met allerlei nieuwe straten en pleintjes. Alhoewel dit complex “de Arbeiderskolonie” werd genoemd, kregen alle openbare wegen een naam uit het Reinaert-verhaal. Er waren het Malpertuus-, het Hermelinde- en het Koning Nobelplein en er waren de straten, genoemd naar Grimbert, Coppe, Isegrim, Kanteklaar en Firapeel. In 2000 werd de volledige wijk afgebroken met het oog op vernieuwing. Het renovatieproject (overigens Malpertuusproject genoemd) is inmiddels gestart. De Gentse gemeenteraad besliste al dat er opnieuw een Malpertuusplein, een Cantecleerstraat, een Grimpert-, een Firapeel- en een Hermelindepad zullen zijn.
Wie in Sint-Amandsberg door de Herlegemstraat loopt (de straat geeft uit op de Dendermondsesteenweg), zal daar twee woningen naast elkaar aantreffen met Reinaert-versieringen op de voorgevels. Op het ene herinnert een mooi Reinaert-beeld aan een vroegere bewoner die De Vos heette. Het daaropvolgende huis is versierd met een moderne, gekleurde afbeelding van Reinaert en Tybaert; rechts van de inrit is er een gedenkplaat met het opschrift “Van de oude Vos die met Tybaert jagen ging”.

Fietsbult slaat weer toe!

Weer ophefmakkend nieuws vanuit de ernstige journalistiek. Op http://fietsbult.wordpress.com valt hetvolgende te lezen. Weze gewaarschuwd!


Melding (4)
8 december 2008
Tramspoorfietsbult nummer 3:Deze tramsporen dwars ik heel vaak. Telkens weer deduunk, deduunk.

vrienden van de keizervest (21): Carla Beeckmans

Op naar een volgend hoogtepunt op deze frisse site! Wij brengen U het neusje van de zalm, de kers op de taart, the crop of the crops, het staf én het koren: CARRRRLAAAAAAAAAAAAA BEEEECKMAAAAANS aka Beeckie. Alleen al omdat haar bijnaam zo erg lijkt op het lekkerste gerecht ter wereld deze ode: Carla je bent een toppertje. Bewijzen hiervoor vind je in haar saai want getypte poeziealbum. Dus geen handschriftanalyse deze keer. Gelukkig is de inhoud meer dan boeiend. Om deze zonder dafalgan te bekijken: druk op de figuur om te vergroten.

vroegerwastbeter (22): sintlievenspoortIk herken de plaats in geen honderd jaar (waarschijnlijk is die foto dan ook even oud), maar het moet vlakbij zijn. Ik voel dat ik die plaats ken maar ik weet niet precies waar...Ik denk dat de brug die we voor ons zien op de foto zien de ingang is van de keizervest, met naast ons de nog niet aanwezige oprit/afrit.

donderdag 4 december 2008

Huisje 87 te huur vanaf 1 januari

Na telefonische oproep van Luc Van Hecke deze noodkreet: Huisje 87 is te huur vanaf 1 januari!
Indien informatie gewenst: mail keizerveststeeg@gmail.com

(vanaf nu is het omtereerst zeker?)

Gegadigden veel succes, als de nieuwe huurders niet cool zijn dan pesten we ze...

feestje voor de 4X25jarigen in de bleau: de foto's!

Zie hier het bewijs dat de steeg zijn best doet om een hoopje afgevaardigden te sturen naar georganiseerde evenementen allerhande. Wat helpt zijn natuurlijkd e gratis cocktails metv eel te veel tequila en de pintjes aan een euro (om van de duvels aan éénenalf nog te zwijgen). We kwamen en zagen dat het goed was, hieronder ziet u als bewijs de groepsfoto. Op de eerste foto staat een gekruld vrouwspersoon teveel, geen angst als U ze niet herkent, ze woont niet bij ons.Op de tweede foto staat dan weer een gekruld manspersoon te weinig. Deze werd abusievelijk uit het kader gelaten.(de firma dankt matti voor de foto's! -en veerle en co voor het feestje!-)

2de nieuwjaarsreceptie: mysterie eerste tip

Eerst en vooral een wijziging: de officiele keizerveststeeg nieuwjaarsreceptie gaat door op ZATERDAG 24 JANUARI in de namiddag!!!

Tevens als excuus voor de wijziging voelen we ons verplicht een eerste tip mee te geven.

Denk Zuid Frankrijk!

maandag 1 december 2008

2de nieuwjaarsreceptie: miesterieeeeeee


Een leuke alternatieve nieuwjaarsreceptie op een boogscheut van de cité!
Meer info volgt (misschien), voorlopig blijft het een mysterie!!!!!!!

Hou enkel zondag 18 januari, de namiddag geboekt! Het zal iets zijn waar je gewoon losjes bij kan aansliten, een gewoon receptie maar in een speciaal kader!

1ste nieuwjaarsdrink

Beste citoyens,
Zoals elk jaar trakteert het stadsbestur haar inwoners op een gratis nieuwjaarsdrink. Alle Gentenaars worden om 11u uitgenodigd op het sfeervolle sint-baafsplein om samen met de burgemeester te toasten op het nieuwe jaar. Ook onze gasten (toeristen) zijn natuurlijk welkom!!! In Gent wordt het jaar goed ingezet!
(uit brochureke van 't stad)

Mijn voorstel is om daar met het steegje en masse naar toe te gaan. Maar met een speciale 'touch' natuurlijk. Wat als we nu twee schragen meesleuren en de tafel van Sisb om zo onze eigen toog te maken waar we dan chipjes en hapjes opzetten om samen op te eten midden het historische centrum?

Schrijf deze datum in uw agenda: 11 januari om 11u !

vrijdag 28 november 2008

keizerveststeeg en omgeving (10): beluikje in de sint lievenspoortstraat

Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest naar dit beluikje. Het is er zo smal en klein, maar ik heb het nog nooit 'aangedurfd' om daar eens te gaan kijken. Net omdat je op het koertje van hun steegje al precies op hun schoot zit.
Het huis zelf is PIEPklein, wel nog een groot koerke achteraan blijkbaar...


meer binnenfoto's op www.uwdroomhuis.be/index.php?id=19,606,0,0,1,0
dit huis is verkocht voor 90.000euro, 44m² bewoonbare ruimte (dat is minder dan de helft van bij ons!)

Keizerveststeeg en omgeving (9): New Ghent

Een sfeerbeeldje van hoe de sintlievenspoort eruit zal zien na de realisatie van New Ghent. Het gebouw dat op de parking van de prima komt... Mensen die het gebouw niet herkennen, niet schrikken, het staat er nog niet, het is de compjoeter die dat doet.
Deze residentie ligt in de stadskern van Gent. 11 één en tweeslaapkamer appartementen 1 winkel / kantoor 1 dubbele garage 16 autostandplaatsen 1 dubbele autostandplaats 1 slaapkamer appartement vanaf € 149.000 2 slaapkamer appartement vanaf € 159.000. Kopen op www.immoresidentie.be

donderdag 27 november 2008

vrienden van de keizervest (20): Fran Maes

Na een tijdje rust op de keizerveststeegblog door de grote drukte op werk en daarbuiten, vatten we de reeks opnieuw aan met een toptalent van eigen bodem. Deze keer presenteer ik U met trots mijn buurvrouw: Fran Maes Vooral haar eindonthulling is hartverwarmend. Om deze te kunnen lezen voor u flauw valt van de inspanning drukt U best op de figuur om ze te vergroten.

zondag 23 november 2008

De eerste sneeuw


En nog een sfeerbeeld....
Grtz 90

Pieter en Stafke verwelkomen een nieuwe buur....

Volgens staf is de naam van de buur 'robotboy'. Enkele minuten na deze foto is de sneeuwman jammerlijk geherboetseerd omdat hij volgens Chloe niet rond genoeg was (en hier had ze wel een punt). Dank aan carla voor selder, rozijnen en wortel!

woensdag 19 november 2008

openbaar vervoer rond de keizervest

Omdat het niet altijd zever moet zijn, tijd voor iets nuttigs. Blijkbaar is er heel veel verwarring in keizervest en omstreken inzake de bus en tramlijnen. Welnu, dendezen heeft een schoon plannetje gevonden. Zie hieronder, klikken maakt alles groter!

maandag 17 november 2008

Koopkracht verhogend voorstel!Stijgende prijzen, nakende recessies, dalende koopkracht, wijzigende vuilzakkleuren; de goede oude tijd is precies voorbij...

Maar geen nood, de vrienden van IVAGO doen een poging om de portemonee toch iets meer te spijzen; en dit via een beter gesorteerde inzameling!

Vanaf januari 2009, wordt immers gestart met nog goedkopere en frequentere inzameling van groenafval. Graag had ik geweten wie hiervoor interesse toont, zodat we kunnen kijken of we dit voorleggen aan Luc of zelf het heft in handen nemen...

Meer sorteren loont al vlug als je de onderstaande kostrijs bekijkt:

grootte // kostprijs per keer // normale vuilzak

40 liter / 0,53 euro / 1,00 euro
60 liter / 0,80 euro / 1,50 euro
120 liter / 1,60 euro / 3,00 euro
240 liter / 3,20 euro / 6,00 euro


Zoals je dus kan zien, redelijke prijsvoordelen, én goed voor het milieu.
Met wekelijkse ophalingen, is ook de geur geen punt meer volgens mij.


Wie dus interesse toont, graag een seintje!

Gegroet de nummer 88.

meer info op WWW.IVAGO.BE

keizerveesten (6): subsidies wijk aan zet?

Eind september dienden we een aanvraag in om ons keizerveest te laten subsidiëren door de goede vrienden van Stad Gent. We dienden een mooi dossiertje in en begin deze maand (op zes november) kwam de jury samen om over de dossiers van Gent - Binnenstad (waaronder de keizervest valt voor Gebiedsgerichte Werking)te beslissen. Ik kreeg net het bericht dat de beslissing nog moet bekrachtigd worden door het college en dat we begin december antwoord mogen verwachten...

Nagelbijtende spanning!

verjaardagsfeestje Veerle zaterdag 29 november

Veerle wordt 25, alsook haar drie vriendinnen (Candy, Grietje & Ellen), dit willen ze vieren op zaterdag 29 november in zaal Bleau in Gent (rooigemlaan. vele keizervesters zullen aanwezig zijn. U ook?

LET THE BEATS CONTROL YOUR BODY!


* Dresscode: comfi shoes to go on all night long
* No gifts! Spend your money at the bar instead!!
* sponsored by bleau
* photographer: Matti Frak
* design: H.H. Hairman

www.yokeyero.be


Op www.yokeyero.be kunt u op een zeer verzorgde site de avonturen van onze ex bewoners in India volgen... De site wordt regelmatig geupdate met mooie foto's en stoere verhalen. Ze woonden tot voor een maand en een half in de 96, waar nu twee andere schatten wonen.

vroegerwastbeter (21): brusselse poort/keizervest

Een schoone oude foto met de oude brusselse poort op. Het gebouw op de hoek is nu café De Reinaerd en de straat die naar links loopt bijgevolg de keizervest!

Correctie: Hier rechts op de foto ga je richting den Aldi... Dus het is aan de overkant van de brug die ik net beschreef...

(met dank aan jeroen adriaensen)

donderdag 13 november 2008

vrienden van de keizerveststeeg (19): Chloë Vanderschueren

De op één na kleinste spruit uit de steeg is deze keer aan de beurt. De negenjarige sjoe geeft haar smetteloze ziel bloot op digitaal papier. Zie hieronder. Maak je scherm niet vuil door er zwaar op te asemen. Maak het uzelf makkelijk en klik op de figuur om te vergroten!


donderdag 6 november 2008

Sportievelingen uit de keizervest!

Op onderstaande foto herkent u twee keizervesters.

Zowel Pieter Broeckaert als Matthias Borghraef proberen een meerwaarde te bieden voor hun minifoebalploegje Hasta Curva. Beide spelers zijn behoorlijk goed bezig want uit de statistieken op hun site (http://www.freewebs.com/hastacurva/index.htm)merken we dat ze gemiddeld één doelpunt per match scoren...
Maar dit gehéél terzijde, want!

Hasta Curva verkoopt weer wijn...
BEAUVIGNAC - VIN DE PAYS D'OC

SAUVIGNON BLANC 2007: Les Vignerons de Pomerols slagen er al vele jaren in om bijzonder goede wijnen te maken. Het geheim van dit succes zit hem in een strikte kwaliteitskontrole van de aangeleverde druiven en een onvoorstelbare hygiënische vinificatie. In de fles krijgen we hier een loepzuivere sauvignon blanc met mooie fruittoetsen (pompelmoes en exotisch fruit). Ideaal als aperitief of als tafelgenoot bij vis, schelp- en schaaldieren. CABERNET MERLOT 2006: De cabernet sauvignon zorgt voor een pak rood en zwart fruit en een vrij stevige structuur. De merlot daarentegen maakt het geheel sappig, lactisch en zachter. In de fles vinden we een fruitige, vlezige, soepel drinkende wijn met een afdronk die iets heeft van zoethout. Laat het betere stukje rood vlees maar al aanrukken! Past eveneens bij deegwaren en zachte kazen.

Tevens in de aanbieding én een aanrader: CANALS Y NUBIOLA (CAVA BRUT)

Voor zowel de witte als rode wijn bedraagt de prijs 7,5 Euro per fles. De cava is er voor 10 Euro per fles. Bestellen kan via elk Hasta Curva-lid (of check 'contactgegevens' op deze webstek) en concrete info kan bekomen worden bij Wim Vandenberghe (0473 74 79 83).
meer info bij Pieter Brouckaert, nr. 81.

Loft: the day after


Na een korte check-up bleek iedereen behoorlijk stipt klaar te staan om richting de Kinepolis te vertrekken. Na geografische aanwijzingen van Wim kwamen we (via een ommetoer volgens een zwijgende minderheid) aan bij de Kinepolis. Loft bleek uitverkocht en wij hadden zelfs een ticket te veel. Tom kocht -as usual- nen grotte kokka en snoep. Ook Kris en Lynn raakten er ruimschoots op tijd! Allen gezellig na elkaar keken we eerst een uur of twee naar reclamefilmpjes voor de echte film begon.
Na de film één conclusie: waw, iedereen vond hem zeer goed en één iemand goed. Tot hier de recensie. Matti en veerle zochten hun bedstee af terwijl de rest nog zin had in een afsluiterke. De echte avond werd ingezet in café de planck (ofte beter gekend als de boot) en na wat wringen vond iedereen een plaatsje. Een pintje later trokken ook Pieter en Kaatje en Wim en Eva richting Keizerveststeeg.
De rest besloot het nachtmutsje te souperen in den hemel, waar Siska blijkbaar kind aan huis is en zelfs haar eigen stoel en barbarglas heeft.
Rond middernacht vertrokken we voldaan naar onze geliefde steeg en kropen vol vadsige ontrouw gedachten in het kaf.
Voor herhaling vatbaar, dank aan de 16 enthousiastelingen!

vi-GILLES-ante: let op die fietsen!

Dag Pieter,

De lieve buurman op het eerste verdiep van de Luc-building (boven de fietsstalling) heeft me er vanavond attent op gemaakt dat er nu en dan een groep jongens de fietsen proberen te stelen die in de stalling staan. Hij merkt die soms op als hij rond 1u 's nachts zijn sigaret gaat roken op zijn balkon. Zijn raam maakt dan wat lawaai bij het openen en dan ziet hij de jongens snel weglopen.

Ik wou dit algemeen bekend maken op de blog, zodat men op de hoogte van de situatie is...

Zou jij dit even kunnen bekend maken aub?Vriendelijke buurman-groeten,

Gilles

woensdag 5 november 2008

merci klaas je bent een life-saver


extreem spontane post..
Merci KLaas je bent een echte life-saver... *

(* ik was onze kleine kapoen jochen vergeten mee te tellen bij het Loft-Lijstje, lieve klaas boekte toch nog een extra ticket op de valreep!)